Kwaliteit

Het inspectierapport

De GGD houdt toezicht op de kinderopvang namens de gemeente. Ze controleren jaarlijks de kwaliteit van de kinderdagverblijven. De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op.

Hieronder enkele quotes uit de verschillende inspectierapporten van kinderdagverblijf de Argonauten.

Uit de pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het
pedagogisch beleid. De emotionele veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd, er worden mogelijkheden geboden om te komen tot de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale competentie en normen en waarden worden overgedragen.

Inspectierapport 24 oktober 2017

De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen. Ze zijn consequent in wat ze uitdragen en hoe ze handelen.

Inspectierapport 31 oktober 2016

De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en begrepen.

Inspectierapport 7 april 2015

Er is (zowel binnen als buiten) voldoende spelmateriaal voor alle verschillende ontwikkelingsgebieden. Er is naast gesloten spelmateriaal ook open spelmateriaal waar kinderen zelf mee kunnen ontdekken en fantaseren. Er is een evenwichtig/gebalanceerd programma met zowel vrij spel als gestructureerde activiteiten. Beide onderdelen maken een substantieel deel van het dagprogramma uit.

Inspectierapport 16 oktober 2014

Op grond van het gesprek met de locatie-manager is gebleken dat zij het beleid kent en op een juiste wijze in de praktijk brengt. De locatie-manager tevens beroepskracht heeft veel aandacht voor de kinderen. De kinderen voelden zich zichtbaar op hun gemak.

Inspectierapport 3 september 2013

De kleinschaligheid zorgt voor veel continuïteit…

De houder/beroepskracht heeft veel aandacht voor:

– het voeren van een verantwoord beleid veiligheid en gezondheid, bijv. door het bewaken van de temperatuur in de slaapkamer, het wekelijks wassen van beddengoed op 60 graden, het coderen van voedingsmiddelen en het wassen van de handen van de kinderen en zichzelf, enz.;

– het stimuleren van zelfredzaamheid;

– het geven van positieve aandacht aan kinderen, door het geven van complimenten;

– het stimuleren van de emotionele ontwikkeling, door emoties van kinderen te benoemen en de kinderen te begeleiden in de omgang met elkaar;

– het benutten en creëren van leermomenten.

Inspectierapport 22 april 2011

De binnen- en buitenspeelruimte zijn ingericht met spelmateriaal, geschikt voor diverse activiteiten passend bij de leeftijd van de kinderen. Op de groep heerst een prettige sfeer. Er wordt gewerkt met een vast dagritme, waardoor structuur geboden wordt aan de kinderen.

Inspectierapport 4 mei 2010

De volledige inspectierapporten van 2010 t/m 2014 kunt u hier inzien.

De inspectierapporten vanaf 2015 kunt u hier vinden.