Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid is van belang, zodat het inzichtelijk wordt op welke wijze kinderdagverblijf de Argonauten opvang biedt. Dit plan wordt elk jaar goed gescreend en indien nodig aangepast. Hieronder vindt u enkele passages uit het pedagogisch beleid. Het volledige document ligt ter inzage op de locatie.

Lichamelijke ontwikkeling

Een pasgeboren baby kan zich nog niet bewust bewegen. Reflexen zijn de eerste drie maanden daarom erg belangrijk. In samenwerking met de zintuigen leert het kind steeds beter zijn motoriek te beheersen. Met drie maanden beginnen baby’s te slaan, te grijpen naar speeltjes en ineens pakken ze iets beet. Vanaf 4 maanden beginnen baby’s om te rollen en vanaf een maand of 7 beginnen de baby’s te tijgeren of kruipen. Rond de negende maand beginnen baby’s zelfstandig te zitten. Vanaf een maand of 12 gaan kinderen staan en lopen. Ieder kind kent zijn eigen tempo, sommige baby’s zitten al met 6 maanden en lopen pas met 1,5 jaar. Een dreumes ontwikkelt de beheersing over alle basisvaardigheden. Ze klimmen graag en zijn actief bezig. Ze oefenen het springen en kunnen op verschillende manier lopen, bijvoorbeeld op de tenen of versneld. Ook in de peutertijd gaat deze ontwikkeling verder. Het is een soort ontdekkingsreis van alles wat je lichaam kan/leert kunnen. Net als de dreumes speelt beweging een actieve rol bij de ontwikkeling. Over een kussen klimmen of rijden op een loopauto stimuleert de grove motoriek. In de peutertijd wordt ook de fijne motoriek belangrijker. Zij gaan meer spelen met kleinere voorwerpen. Ze spelen met bouwstenen, puzzelen, kleien, rijgen met kralen etc. Dit kan tijdens het vrij spelen, maar de peuterleeftijd leent zich ook al goed om gerichte activiteiten aan te bieden. Zo kunnen we bepaalde ontwikkelingen stimuleren. Op Kdv de Argonauten worden kinderen gestimuleerd om te bewegen en hun motoriek verder te ontwikkelen. Wanneer een kind oefent met de buikligging gaat de leidster er gerust bij zitten of liggen om het kind extra te stimuleren. Maar er valt ook te denken aan motorische spelletjes, zoals overrollen met een bal, yogales en dansen op muziek.

Cognitieve ontwikkeling

De baby ontdekt hoe de wereld in elkaar zit d.m.v. reflexen en vervolgens door het herhalen van handelingen. De dreumes/peuter gaat experimenteren, hij probeert van alles uit. Dit heet “ontdekkend leren” en dit zie je in iedere leerfase weer terugkomen. Als een kind anderhalf is geweest kan het in gedachten bedenken hoe het een probleem kan oplossen met de middelen die concreet voor handen zijn. De cognitieve ontwikkeling kun je stimuleren door o.a. het aanbieden van educatief speelgoed, het luisteren van muziek en het kijken naar en spelen met vormen en kleuren. Daarnaast vergroot ook het voorlezen van verhalen de cognitie (= kennis) van een kind. Op Kdv de Argonauten wordt veel voorgelezen aan de kinderen. We gaan regelmatig met de kinderen naar de bibliotheek om nieuwe boekjes te kiezen. Zo zorgen we dat er voor elke leeftijd passende boekjes aanwezig zijn. Met de kinderen van 2 en ouder spelen we uitdagende spelletjes, zoals ‘knappe koppen’ of ‘bambino loco’.

Taalontwikkeling

Een baby leert al de principes van de taal door de manier waarop de omgeving reageert op zijn huilen en lichaamstaal. Een baby gaat zelf ook aan het oefenen met het maken van klanken. Het passieve woordgebruik komt op gang gedurende het eerste levensjaar. Daarna spreekt het kind de taal steeds actiever: dit begint met losse woorden, die vervolgens twee-woordzinnen om uiteindelijk steeds meer te leren praten in hele zinnen. De omgeving heeft invloed op de manier waarop een kind de taal leert spreken. Aandacht voor de taalontwikkeling is er ook bij kinderdagverblijf de Argonauten. Er zijn boekjes waar de kinderen zelf in kunnen kijken, of waar we samen in kijken en over vertellen. Er wordt voorgelezen, er worden liedjes gezonden, er wordt gepraat over thema’s (Uk en Puk), vragen gesteld aan de kinderen, we leren versjes en doen spelletjes. Daarnaast is het verwoorden van handelingen belangrijk zodat kinderen taal leren koppelen aan handelingen, voorwerpen en gebaren. Bij het verschonen wordt er bijvoorbeeld benoemd wat er gebeurd: “we gaan een schone luier aan doen” en “eerst maak ik de knoop van je broek los…”. Verder stimuleren we de taalontwikkeling door het praten en positief verbeteren van het kind. Wanneer het kind wijst naar de bal en zegt: “ba ba” antwoord ik: “ja, dat is de bal”

Sociale ontwikkeling

De sociale ontwikkeling is een proces waarbij het kind waarden, normen en vaardigheden leert die in de groep waarin hij opgroeit gebruikelijk zijn. De basis wordt gelegd in de hechtingsrelatie die een kind opbouwt met zijn ouders. Een baby kan niet zonder het sociale contact van een volwassene en is hier volledig afhankelijk van. Al in het eerste jaar heeft het kind behoefte aan contact met anderen, zowel kinderen als volwassenen. Het kind oefent bij kinderdagverblijf de Argonauten al vroeg in het contact maken met andere kinderen. Kinderen leren respect voor elkaar te hebben, ze luisteren naar elkaar en spelen met/bij elkaar. Dit gebeurt automatisch, bijvoorbeeld tijdens het eten of het wachten op elkaar bij het naar buiten gaan. Ook stimuleer ik de sociale ontwikkeling met bijvoorbeeld kringspelletjes en uiteraard door zelf een voorbeeld te zijn voor de kinderen. Want kinderen kopiëren graag het gedrag van anderen.vol overgave een knuffel bij kinderdagverblijf de argonauten in 't zand

Emotionele ontwikkeling

De baby kent maar twee emoties: tevreden en ontevreden. In de loop van de ontwikkeling ontstaan er steeds meer gevoelens. Hoe een kind emotioneel op een gebeurtenis reageert, hangt af van de aanleg, omgeving en ervaringen. De benadering van de leidster speelt hier een belangrijke rol in. Op jonge leeftijd is dat vaak tijdens de verzorging en uit zich in lichamelijk contact. Er wordt op een rustige manier tegen het kind gepraat. Het kind zit regelmatig op schoot. Als het huilt wordt het kind getroost. Dit geldt natuurlijk ook voor de wat oudere kinderen. Een dreumes/peuter maakt emotioneel gezien een onstuimige periode door. Hij leeft in een magische wereld. Een kind leert d.m.v. spel en het contact met anderen op een goede manier met emotie om te gaan. Het kind heeft geborgenheid, aandacht en veiligheid nodig en dat kan ik bieden door de kleinschaligheid. Er is tijd voor troost en gesprekjes. Ik benoem hier wat is zie: “ik zie dat je verdrietig bent”. Hiermee geef ik het kind ruimte om te vertellen waarom hij/zij verdrietig is en bevestig ik zijn/haar gevoel.

Creatieve ontwikkeling

Een kind kan in zijn creatieve ontwikkeling zijn emoties kwijt. Creativiteit heeft ook weer veel te maken met zelfvertrouwen. Een kind dat zich veilig voelt zal beter durven laten zien wat hij denkt, kan of wil dan een kind wat niet op zijn gemak is. Het is belangrijk dat je bij het begeleiden en stimuleren van de creatieve ontwikkeling oog hebt en dat je aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Bij een baby bied je bijvoorbeeld een muziekmobiel aan, terwijl je een peuter lekker zelf muziek laat maken met een instrument. Ook tekenen, knutselen, kleien en fantasiespel zijn een bijdrage aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen. Bij de Argonauten kunnen kinderen ervaringen opdoen met verschillende materialen, ontdekken, voelen, ervaren. Het eindresultaat doet er niet toe. Alles wat het kind maakt is mooi. Eén tot drie keer in de week wordt er geknutseld met verschillende materialen, meestal aan de hand van een thema, bijvoorbeeld van Uk en Puk.

Activiteiten aanbod ter bevordering van de ontwikkeling

Pravoo

De meeste kinderen ontwikkelen zich als het ware vanzelf. Als ze zich veilig voelen, positieve relaties hebben met anderen, kunnen spelen, goede voeding krijgen, en gezond zijn dan gaat het meestal vanzelf. Het kan soms ook voorkomen dat de ontwikkeling op een of meer gebieden stagneert en je je afvraagt of er ook meer gestimuleerd moet worden. Dat betekent dat het belangrijk is de ontwikkeling van kinderen goed te volgen. Vanuit ons kinderdagverblijf zien we het als een vorm van professionaliteit om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen. U draagt de zorg voor uw kind tijdelijk aan ons over en daar willen we zorgvuldig mee omgaan.
Dat betekent dat we gebruik maken van een kindvolgsysteem. Dat is het Pravoo- kindvolgsysteem voor 0-4-jarigen. Zie over dat systeem: www.kindvolgsysteemvannultotvier.nl
Het gebruik van het kindvolgsysteem
Wij checken twee keer per jaar (in januari en juni/juli) volgens een bepaalde lijst de ontwikkeling van uw kind. We kijken dan hoe uw kind op dit moment functioneert, maar we vergelijken dat ook met de vorige keer. Op die manier krijgen we niet alleen zicht op het ontwikkelingsniveau van uw kind, maar krijgen we ook inzicht in het ontwikkelingsverloop van uw kind.
We hebben een aparte lijst voor kinderen van 0 tot 2;5 jaar (deel A) en een lijst voor kinderen van 2;6 tot vier jaar (deel B). Het gaat dan o.a. om aspecten als:

* de mate waarin het kind gericht en actief is
* het welbevinden van het kind
* het spelgedrag
* het eten en drinken
* de redzaamheid
* de taalontwikkeling
* het bewegen
* de contact met anderen (groepsgenoten, medewerkers)
* etc.
Met behulp van deze gegevens kunnen we zien of er vertragingen in de ontwikkeling optreden.
Nu is het bij jonge kinderen zo dat er een grote breedte is waarbinnen de kinderen zich ontwikkelen. Dat loopt nog al uiteen tussen de kinderen onderling. Toch kan er een moment ontstaan dat we denken dat uw kind bij ons onvoldoende heeft de verzorgingsgerichte benadering. We zullen dan kiezen voor stimuleren en speciaal begeleiden. Dan spreken we van een ontwikkelingsgerichte benadering.
Voor de leeftijdsgroep van 0 tot 2;5 jaar zijn we met het stimuleren van de ontwikkeling nog heel voorzichtig. In die periode kunnen ogenschijnlijke achterstanden zich nog makkelijk vanzelf herstellen. Na tweeëneenhalf jaar zijn we meer gericht op het stimuleren van de ontwikkeling, als dat nodig is.
Het volgsysteem dat wij hanteren laat ons twee keer per jaar het ontwikkelingsverloop checken, maar het biedt ook de mogelijkheid om dingen die we tussendoor vaststellen te noteren.
In deel C van het kindvolgsysteem kunnen we de ontwikkelingsgebieden en vaardigheden die bij de VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) in kaart brengen en de ontwikkeling van uw kind op dit gebied volgen.
Alle gegevens van een kind bij elkaar vormen het persoonlijk ontwikkelingsboekje.

Werken met thema’s

Uk & Puk
Kinderdagverblijf de Argonauten werkt met thema’s. De thema’s komen uit de methode: Uk & Puk. Dit is een totaalprogramma voor kinderdagverblijven. Het programma van Uk & Puk werkt aan de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geeft de eerste rekenprikkels.
Spraak- en taalvaardigheid. De activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren). Door veel samen te praten lok je kinderen uit om taal te gebruiken en reageer je op hun reacties. Ook is er veel aandacht voor de woordenschat: per activiteit staan 10 woorden centraal, die door ‘doen’ echt betekenis krijgen. Aan de hand van kijk- en voorleesactiviteiten stimuleer je de woordenschat en het begrijpend luisteren.
Sociaal-emotionele ontwikkeling. De activiteiten leren kinderen om te gaan met zichzelf en anderen: vertel, maak keuzes, help een ander.
Motorische en zintuiglijke ontwikkeling. De activiteiten helpen kinderen om hun sensomotoriek, fijne en grote motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen.
Eerste rekenprikkels. De activiteiten besteden aandacht aan de beginnende rekenontwikkeling bij kinderen. Het gaat om het opdoen van eerste ervaringen.
Brede ontwikkeling
Uk & Puk is niet moeilijk, maar wel doordacht. Door 0- tot 4-jarigen de ruimte, de vrijheid en het vertrouwen te geven om zélf op ontdekking te gaan en hun spel op de juiste manier aan te moedigen, maken zij op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei…
Opbouw
Baby’s, dreumesen en peuters hebben behoefte aan structuur, grenzen en kaders waarbinnen ze op een veilige en vertrouwde manier de wereld kunnen ontdekken. Uk & Puk biedt een flexibele, heldere en compacte aanpak. Fijn voor ukken, handig voor pedagogisch medewerkers.
Thema’s
Het totaalprogramma van Uk & Puk bestaat uit 10 aansprekende thema’s. Elk thema biedt 12 activiteiten voor ongeveer 6 weken. Alle thema’s komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu. De volgorde van de thema’s vrij. We proberen op de Argonauten te kijken wat er leeft bij de kinderen.
Dit zijn de thema’s van Uk & Puk:
 Welkom Puk!
 Knuffels
 Hatsjoe!
 Ik en mijn familie
 Wat heb jij aan vandaag?
 Regen
 Dit ben ik!
 Eet smakelijk!
 Reuzen en kabouters
 Oef, wat warm!
 Extra thema:
 Ik ga naar de basisschool
Eigen thema’s
Daarnaast wordt er ook gewerkt met eigen thema’s o.a. verbonden aan de seizoenen van het jaar. In de winter gaan we met de kinderen naar buiten en nemen we sneeuw mee op dienbladen om te voelen en te experimenteren. Verder bekijken we buiten de kale bomen en knutselen we bijvoorbeeld sneeuwpoppen met watten. Veel thema’s liggen vast, maar er is ook altijd ruimte voor inbreng van de kinderen. Zijn de peuters bijvoorbeeld helemaal vol van de politieauto die ze gezien hebben, kan daar het thema verkeer of hulpdiensten aan gekoppeld worden. Er wordt veel met de groep naar buiten gegaan. Ook uitstapjes bij de thema’s horen daar bij. Denk bijvoorbeeld aan een bezoekje aan de bibliotheek, de kinderboerderij of de bakker.

Kinderen en muziek

Muziek en creativiteit zijn onlosmakelijk verbonden aan jonge kinderen. Kinderen maken een razendsnelle groei door en staan open voor alles wat nieuw is. Ze nemen nieuwe informatie snel op. De leeftijd van 0 – 4 is bij uitstek geschikt om met muziek te werken. Kinderdagverblijf de Argonauten werkt met instrumenten en verschillende soorten muziek. Regelmatig worden er lessen gegeven op het gebied van drama, dans, zang en yoga. De kinderen worden bijvoorbeeld uitgenodigd om mee te gaan op reis met Puk. Er is ruimte voor de invulling van de kinderen en de fantasie wordt gestimuleerd. Verder dansen we bijvoorbeeld op de liedjes van Dirk Scheele of doen we een muziekles met uit de methode Uk en Puk.

Kinderen en bewegen

Kinderdagverblijf de Argonauten stimuleert beweging. De groep is zo ingedeeld dat er veel ruimte is voor beweging. Binnen zijn materialen die uitnodigen tot bewegen en de motoriek verbeteren. Er wordt dagelijks naar buiten gegaan om bijvoorbeeld te fietsen, wandelen of te klimmen en klauteren in de speeltuin. Ook de baby’s gaan mee naar buiten. Ze gaan in de buggy mee en mogen bij bijvoorbeeld de speeltuin op schoot zitten, spelen op een kleed, schommelen in een grote schommel (op boxkleed) of lekker een dutje doen in de buggy.
De yogadocent  laat de kinderen kennis maken met yoga. Zo leren de kinderen op een speelse en ontdekkende manier bewust worden van hun lichaam, geest, adem en zintuigen. Het is goed voor hun lichaam en rustgevend.

Creativiteit

Creativiteit is een ruim begrip. De Argonauten zet dit ook ruim neer. Er wordt aandacht besteed aan knutselen, schilderen, kleien etc. en probeert door het inzetten van verschillende materialen (wol, stof, verf, watten) de zinnen van de kinderen te prikkelen. Vanaf ongeveer 1 jaar doen de kinderen (deels) mee aan de creatieve activiteiten. Er is een grote tafel waar de kinderen de ruimte hebben met de materialen aan de slag te gaan. Daar bij vervult de leidster een begeleidende rol. De ene keer is het vrij aan de kinderen wat ze met de materialen gaan doen, de andere keer is er een gerichte opdracht/uitdaging. Het resultaat van het werk is altijd goed en wordt opgehangen in de groep. Later gaat het werk in het plakboek.

Buitenspelen

Buiten spelen en buitenlucht is voor kinderen erg belangrijk en vooral erg gezond. Buiten kunnen de kinderen hun energie kwijt door te rennen, te springen en te ravotten. Ze ontwikkelen de grove motoriek door fietsen, steppen, klimmen etc.
Kinderdagverblijf de Argonauten gaat dagelijks naar buiten. Alle kinderen gaan mee. De ene keer spelen we in de tuin en kunnen ze op de loopauto’s spelen, bellen blazen en/of stoepkrijten, maar er worden ook veel uitstapjes gemaakt. Naar diverse speeltuinen gaan hoort bij de wekelijkse activiteiten. De kinderen mogen mee in de bolderwagen en in de buggy. De kinderen leren spelen in verschillende omgevingen. Het geeft ze energie om buiten te zijn en de ruimte te hebben om te ontdekken. In de speeltuin spelen ze zelf, maar wordt er ook hulp geboden, bij het klimmen of bij het gebruiken van de kabelbaan. Baby’s mogen spelen op een speelkleed als het weer het toelaat. Maar zitten ook op schoot of schommelen zachtjes in de grote schommel. Alle kinderen staan continue onder toezicht en de leidster/kind-ratio wordt te allen tijde gewaarborgd.
In de zomer wordt er regelmatig fruit gegeten op een picknickplaats. In de lente en zomer worden de kinderen half uur voor vertrek ingesmeerd met zonnebrandcrème factor 50. Ouders dienen dit in de ochtend thuis ook aan te brengen bij zomers weer. In de herfst en winter dienen de ouders passende kleding mee te geven aan de kinderen. Richtlijnen en tips staan regelmatig in de nieuwsbrief.